Protokoll fört vid årsmöte i Christianstads Pensionärsuniversitet
Tid: Onsdagen den 13 februari 2019 kl. 15.30 – 16.00
Plats: Östermalmskyrkan, samlingssalen
Närvarande: C:a 70 personer    
 
                      Årsmötet öppnas
Ordförande Jan Seebass hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet
öppnat.
 
§ 1                Val av ordförande och sekreterare för mötet
                     Till mötesordförande väljs Mats J. Larsson, till sekreterare väljs Karin Christensson.
 
§ 2                Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet.
                     Till justeringspersoner väljs Christer Ahlquist och Henrik Fried.
 
§ 3                Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
                     Årsmötet har blivit utlyst enligt bestämmelserna i stadgarna.
 
§ 4                Fastställande av dagordning.
                     Förslaget till dagordning fastställs
 
§ 5                Verksamhetsberättelse och bokslut
                     Verksamhetsberättelsen för 2018 (bilaga1) presenteras av Jan Sebass, godkänns och läggs till handlingarna.
                      Folke Svantesson presenterar bokslutet för 2018 (bilaga 2). Den ekonomiska redovisningen läggs till                                       handlingarna.                              
                                           
§ 6                Revisionsberättelse
                     Revisorsuppleant Karl Arne Nordström läser upp revisionsberättelsen (bilaga3), som godkänns och läggs till                          handlingarna.
 
§ 7                Fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning
                     Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för 2018 enligt
                     revisorernas förslag.
 
§ 8                Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
                     Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
 
§ 9                Val av ordförande och styrelse       
                     Årsmötet beslutar att antalet personer i styrelsen skall vara oförändrat dvs. 11 ledamöter.
                     Årsmötet beslutar att välja ledamöter enligt valberedningens förslag (bilaga 4).
                     Till ordförande för 1 år väljs Jan Seebass, omval.
                     Till ledamöter för 2 år väljs följande personer:
                     Kerstin Rydén, omval,
                     Mats Enarsson, nyval
                     Ralph Reymers, nyval
                     Olof Steen, nyval
                    
§ 10              Val av två revisorer och revisorsuppleant för 1år
                     Årsmötet väljer Torsten Jeppsson, omval och Mats J. Larsson, omval.
                     Till revisorssuppleant väljs Kurt Arne Nordström, omval
 
§ 11              Val av valberedning för 1 år
                     Nuvarande valberedning avgår.
                     Till ny valberedning väljs Inger Sandsten och Sten Sandström. Då stadgarna säger att valberedningen skall                            bestå av tre personer ger årsmötet nya styrelsen i uppdrag att hitta ytterligare en person, som kan ingå i                                  valberedningen och bestämma vem som skall vara sammankallande.
                    
§ 12              Fastställande av medlemsavgift för 2020
                     Medlemsavgiften blir oförändrad, 200 kr.
 
§ 13              Övriga ärenden
                     Verksamhet och budgetförslag för 2019
                     Förslag till verksamhet och budget för 2019 (bilaga 5) godkänns efter några klargöranden.
                     Andra beslut om stadgeändring.
                     Vid ett extra årsmöte 12 september 2018 beslutades om ändring i stadgarnas paragraf 1 och 4 enligt bilaga 6.                          För att detta skall gälla krävs ett andra beslut vid ett ordinarie årsmöte och vid dagens årsmöte fastställs                                  beslutet om stadgeändringen.
                    
§ 14              Årsmötet avslutas.
                     Årsmötet avslutas och mötesordförande och mötessekreterare avtackas med blommor. Avgående                                            styrelsemedlemmar och valberedning avtackas med varsin gåva.
                    
                     Vid protokollet
                     Karin Christensson                               Mats J. Larsson
                     Mötessekreterare                                   Mötesordförande
                     Justeras
                     Christer Ahlquist                                  Henrik Fried