Välkommen till Christianstads Pensionärsuniversitet
 
ChriPU vänder sig till alla som efter ett aktivt arbetsliv väljer att förkovra sig i intressanta ämnen under angenäma former, där alla kan delta utifrån sina förkunskaper.
Välkommen att ta del av höstens program 2018, som vi hoppas har så stor bredd att det alltid finns något som passar medlemmarna, inte minst nya med­lemmar, nämligen studiecirklar, studiebesök och resor. Föreläsningarna är of­fentliga.
Redan när du får detta programhäfte ser du en skillnad mot tidigare. Vi skickar utan kuvert och med anmälningsblanketten placerad i mitten. Riv ur och svara på den. Även om du inte använder anmälningsblanketten är vi tacksamma för om du vill svara på frågorna. Du kan även svara digitalt till info@chripu.se. Det tryckta programmet skickas ut till alla medlemmar me­dan övriga får det via e-post och hemsidan.
Som komplement till programmet skickar vi också e-post till alla medlem­mar inför föreläsningar och som påminnelse till aktiviteter. Det kan också hända att vi lägger in ett nytt inslag i utbudet som inte står i program­met, eller änd­ringar i programmet. Så kolla mejl och hemsida då och då. Nytt för i år är också att vi inbjuder till medlemsmöte i september där vi kan öka dialogen med med­lemmarna och ta upp frågor som kräver årsmötesbeslut.
Under våren 2018 har vi vid några föreläsningar använt Regionmuseets hör­sal. Detta har varit mycket uppskattat och vi finner att denna lösning harmo­nierar väl med våra aktiviteter. Därför håller vi en del aktiviteter där även under hösten 2018. Men det innebär inte att vi har lämnat de lokaler vi hit­tills använt.
Vi startar också halvdagssseminarier, d v s inte föreläsning och inte cirkel utan ett ämne som lämpar sig för ett tillfälle, men kanske kan utveck­las till studiecirkel. En ny cirkel tillkommer, nämligen en demokraticirkel.
Det blir som tidigare en operaresa, en konsertresa och en dagsresa. Utlands­resan går till östra Finland efter en studiecirkel om Finland och dagsresan går till det nya Glasriket
Vi behåller entréavgiften 50 kr för föreläsningar och cirkelavgiften 150 kr. Re­sor till självkostnadspris. Detta är landets förmånligaste avgiftsnivå, men vi prutar ändå inte på kvaliteten.
 
Välkommen att delta i våra arrangemang!
Styrelsen