Tid: torsdag 13 februari 13.30
Plats: Östermalmskyrkan Kristianstad
 
Årsmötet inleddes med ett kåseri av Hans Tornerhjelm, sjömilitär från Karlskrona och HM Konungens adjutant.
 
Föreningens ordförande förklarar årsmötet öppnat

1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Mats J Larsson och till sekreterare Eva Borg Brufors.

2 Val av justeringsman, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet
Till justeringsman valdes Per-Olof Forslund.

3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Inga synpunkter.                  
       
4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.         

5 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

5a Verksamhetsberättelse                                                 
Jan Seebass föredrog föreningens verksamhetsberättelse.

5b Bokslut                                                                        
Folke Svantesson föredrog föreningens bokslut.

6 Revisionsberättelse                                                                  
Torsten Jeppsson föredrog revisionsberättelsen.

7 Fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning
Årsredovisningen fastställdes

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för år 2019
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9 Val av ordförande och styrelse      
                                       
9a Beslut om antalet styrelseledamöter
Beslöts att styrelsen under 2020 ska bestå av 9 ledamöter + ordförande

9b Val av ordförande
Till ordförande för 1 år valdes Barbro Westerström.

Val av styrelseledamöter
9c Till styrelseledamöter för 2 år återvaldes Anita Ahlm, Eva Borg Brufors, Elisabeth Eriksson, Folke Svantesson och Åke Swärd. Till styrelseledamöter för ett år valdes Markus van der Burg, Bodil Carle Smedly och Jan Seebass.

10 Val av revisorer              
                                                     
10a Två ordinarie revisorer
Till ordinarie revisorer valdes Torsten Jeppsson och Mats J Larsson

10b En revisorssuppleant
Till revisorssuppleant valde Kurt Arne Nordström

11 Val av valberedning
Till ordförande i valberedningen valdes Kent Kristoffersson och till ledamot valdes Jan Seebass. Ytterligare en ledamot ska utses av styrelsen under året.

12 Fastställande av medlemsavgiften för nästa kalenderår (år 2021)
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften från och med 2021 höjs till 250 kr/kalenderår. Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.

13 Övriga ärenden

13a ChriPU: s verksamhet 2020 och budgetförslag 2020  (Bilaga 5)
Jan Seebass berättade om planerna för 2020 och Folke Svantesson föredrog förslaget till budget.

13b Grupp för marknadsföring till nya medlemmar
Styrelsen fick i uppdrag att utse en grupp att arbeta med frågan.

13c Förslag om annonsering.
Karin Christensson föreslog att föreningen ska prova systemet med pluggannonser i Kristianstadsbladet.

14 Årsmötet avslutas
 
Vid protokollet:                                                             Justeras:
Eva Borg Brufors                                                           Mats J Larsson
                                                                                       Per-Olof Forslund