Nordöstra Skånes Senioruniversitet
Årsmöte 2021-09-08, kl 14.00
Tid: Onsdagen 8 september 2021
Plats: Regionmuseet Kristianstad
 
Föreningens ordförande Barbro Westerström förklarar årsmötet öppnat.
1.    Val av ordföranden och sekreterare
       Till ordförande valdes Mats J Larsson och till sekreterare Eva Borg.

2.    Val av justeringsman                                                                                  
        Till justeringsman valdes Torsten Jeppsson

3.     Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
        Stadgeenligt utlyst

4.     Fastställande av dagordning
        Dagordningen fastställdes

5.      Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
a       Ordförande Barbro Westerström sammanfattade året som gått. Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till                 handlingarna.
b       Folke Svantesson informerade om bokslutet som lades med godkännande till handlingarna 

6.      Revisionsberättelse
         Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna

7.      Fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning
         Fastställer årsredovisningen och balansräkningen som lades till handlingarna

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2020
         Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

9.      Val av ordförande och styrelse
a       Beslut om antalet styrelseledamöter
         Antalet styrelseledamöter , 11 stycken
b      Val av ordförande
         Till ordförande valdes Barbro Westerström till årsmötet 2022
c       Val av styrelseledamöter
         Omval för Bodil Carle Smedley, Olof Steen och Jan Seebass.
         Nyval för Kerstin Wanstadius och Bengt Haugwitz

10.    Val av revisorer
a        Till revisorer valdes Mats J Larsson och Kurt-Arne Nordström
b        Till revisorssuppleant valde Torsten Jeppsson
11.      Val av valberedning
           Ett förslag från Jan Seebass att valberedningen utökas till 5 personer, godkändes av styrelsen. Valberedningen består             av: Kent Kristoffersson, sammankallande, Bodil Carle Smedley, Gunvor Wäreborn, Torsten Jeppsson och Jan                        Seebass.

12.     Fastställande av medlemsavgiften för nästa kalenderår 2022
          Beslut: oförändrad årsavgift med 250 kr år 2022

13      Övriga ärenden
a         ChriPU:s verksamhet 2021 och budgetförslag
           Ordföranden Barbro Wästerström berättade om våren 2021 då några cirklar kunde genomföras utomhus. Från i höst               kommer vi åter att vara på FU. En begränsning på antalet i cirklarna är för närvarande 12 st. Kanske en förändring                 efter 29 september då restriktionerna släpps. Föreläsningarna kommer igång  onsdagen den 15 september. Vi                         kommer att jobba för 2 föreläsningar i månaden. Resan till Lund kommer förhoppningsvis att bli av. Ta upp                           samarbetet med Högskolan.
b         Yrsa Andersson på FU går i pension och efterträds av Enisa Mednolucanin som presenterade sig. Kommer att finnas             på FU tisdagar och onsdagar.

14.     Mötet avslutades
          Mats J Larsson tackar för förtroendet att leda årsmötet.

          Mötesordförande
 
          Mats J Larsson
 
          Vid protokollet                                              Justerare
 
          Eva Borg Brufors                                          Torsten Jeppsson