Nordöstra Skånes Senioruniversitet
Årsmöte 2022-02-19
Tid: Onsdagen 9 februari 2022, kl 13.00
Plats: Östermalmskyrkan, Kristianstad
 
Föreningens ordförande Barbro Westerström förklarar årsmötet öppnat.
1. Val av ordförande och sekreterare
    Till ordförande valdes Torsten Jeppsson och till sekreterare Eva Borg
2.  Val av justeringsman
    Till justeringsman valdes Claes Hansson
3.  Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
     Stadgeenligt utlyst
4.  Fastställande av dagordning
     Dagordningen fastställdes
5.  Föredragning av styrelsens verksamhet och bokslut
a    Ordföranden Barbro Westerström sammanfattade året som gått.
      Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.
b    Bokslut
     Folke Svantesson informerade om bokslutet som lades med godkännande
     till handlingarna.
6.  Revisionsberättelse
     Revisionsberättelsen lade med godkännande till handlingarna
7.  Fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning
     Kurt-Arne Nordström informerade om årsredovisningens resultat och
     Balansräkning
     Fastställer redovisningen och balansräkningen som lades till handlingarna
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 2021
    Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
9.  Val av ordförande och styrelse
a    Beslut om antalet styrelseledamöter
      Antalet styrelseledamöter, 9 stycken
b    Val av ordförande
      Till ordförande valdes Barbro Westerström till årsmötet 2023
c    Val av styrelseledamöter
     Omval för Anita Ahlm, Eva Borg, Folke Svantesson
      Nyval för Sven Edlund
10. Val av revisorer
a    Till revisorer valde Torsten Jeppsson och Kurt-Arne Nordström
b    Till revisorssuppleant  valdes Leo Kristensson
11.  Val av valberedning
       Till valberedning valdes:  Kent Kristoffersson, sammankallande, Bodil
       Carle Smedley, Jan Seebass
12.  Fastställande av medlemsavgiften för näst kalenderår 2023
       Beslut: oförändrad årsavgift med 250 kr 2023
13.  Övriga ärenden
a     Nordöstra Skånes Senioruniversitet verksamhet 2021 och budgetförslag
       Ordföranden Barbro Westerström berättande om våren 2022 med före-
      läsningar, studiebesök och resor. Cirklarna är i stort sett som tidigare.
      Cirkeln smartphones och surfplattor återkommer i höst. Vi vill gärna få
     förslag till cirklar samt cirkelledare.
     Folke Svantesson informerade om förslag till budget under 2022
     Idag 205 betalande medlemmar. Cirkelavgiften 200 kr/termin.
b   Avtackning
     Elisabeth Eriksson, Kerstin Wanstadius och Åke Swärd avtackades med
   blommor och tack av ordförande Barbro Westerström.
14. Mötet avslutades
Ordföranden Torsten Jeppson tackade för förtroendet att leda årsmötet och
för visat intresse.
 
Vid protokollet                                              Mötesordförande
 
Eva Borg                                                       Torsten Jeppsson
 
Justerare
 
Claes Hansson