Karin Ekström representerar vid ChriPus monter på Pensionärs- och Handikappmässan i Sommarlust under september 2012

ChriPu närvarar genom Lago Wikingsson på Lilla torg, tillsammans med Folkuniversitetet, vid Bokens Dag under september 2012  

Terminsavslutning december 2012. Musikgrupp från C4 Musikskola underhåller. Från vänster Anne Ramkull pianoackompangemang, Lena Bjerstedt och Elin Fahlby blockflöjt samt Loa Falkman-stipendiaten Veronika Zadera sång. 

ChriPus revisor Ebbe Widén t v och ledamoten i valberedningen Mats Pettersson deltog i säsongsavslutningen.

.

Huvuddelen av studiecirkelledarna för vårterminen 2013 samlade vid höstavsutningen 2012.

Eva Lundius marknadsför ChriPu vid regionkampanjen "Skåne lyfter" våren 2012

ChriPus styrelse gör programfoldern för våren 2013 klar för utsändning till föreningens medlemmar. Januari 2013.

Huvuddelen av cirkelledarna samlade i januari 2013 för start av arbetet med vårens studiecirklar.

.

Årsmötet presiderades av Torsten Jeppsson med Jan Seebass som sekreterare.

Ove Johansson föredrar valberedningens förslag till bemanning av förtroendeposterna. 

Torsten Jeppsson tackas här för sin insats av ChriPus ordförande Disa Lundgren

Eva Lundius tackar här ChriPus närmaste kontaktperson vid Folkuniversitetet, Yrsa Andersson, för gott samarbete under 2012, och till höger tackas Göran Pettersson från Musik i Syd för utmärkt tekniskt stöd vid ChriPus alla evenemang i Konserthusets Lilla sal.  

 .

Avgående och avtackade styrelseledmöterna Bengt Ferlenius till vänster och John Tagesson till höger

ChriPus årsmöte den 21 februari 2013

Moira Uggla förklarar ChriPus programutbud vid regionprojektet "Skåne lyfter" på Lilla torg i april 2013. Till vänster.

ChriPUs Årsmöte
den 12 februari 2014

Efterhand som vårterminens studiecirkelledare och styrelse anländer (ovan) inbjuder dagens arrangör, Karin Ekström, till frukost på Sotnosen på Näsby gård (till vänster).  

 Krögarna på Sotnosen - Maria Bub och Veronica Börjesson berättar om sin restaurangverksamhet (till höger).
Nedan välkomnar ChriPU:s ordförande Disa Lundgren de nytillkomna cirkelledarna inför höstterminens verksamhet. Från vänster Louise Kennedy, Björn Merker, Nils Erik Sandberg och Ann Renbjer.


Frukosten avnjöts i strålande förmiddagssol!

Här sker taktiksnack och uppladdning inför den förestående tipspromenaden!

Den dramatiska utslagsfrågan - hur många stenar finns i burken?

Förtätad stämning! Tävlingsledaren Karin ska strax tillkännage tävlingsresultatet.

Suveräna vinnare blev gruppen Gun Lindahl och Bengt Bermer. Alla rätt! GRATTIS!!

Jan Seebass, Rolf Andersson och Per-Olof Forslund  passade på att analysera de stora världspolitiska frågorna.

En välsmakande lunch passade bra efter tävlingsmomentet.

ChriPU:s ordförande Disa Lundgren avtackar Marianne och Torsten Wenhov för fina insatser som cirkelledare vid ChriPU...........

 

Tre cirkelledare, Torsten Wenhov flankerad av hustru Marianne till vänster och Birgitta Södervall till höger, som nu slutar och som gjort betydande insatser   för ChriPU:s utveckling. Höstens cirkelledare samlade, inklusive alla nya förmågor och även de avgående cirkelledarna - vilket team, det bådar gott för framtiden!!

..........och på samma sätt blir Birgitta Södervall avtackad för sin mångåriga insats som cirkelledare.

VÅRAVSLUTNING JUNI 2013


Karin Ekström, till vänster, och Kicki Eliasson marknadsför ChriPUs respektive Folkuniversitetets verksamhet, september 2013 

Kristianstads Bokfestival
september 2013

Efter en välsmakande lunch öppnar ChriPUs ordförande Disa Lundgren själva mötet och presenterar kort ChriPUs höstprogram.

Kristianstads kommuns utvecklingssamordnare Anders Olsson beskriver alla intressanta projekt och festligheter som planeras till  Kristianstads 400-jubileum nästa år.

Publiken, som uppgick till ett antal över hundra individer..........

..........lyssnar intresserade på vad som berättades

ChriPUs upptaktsmöte september 2013

 Avgående styrelseordföranden Disa Lundgren finslipar detaljer inför årsmötet tillsammans med pågående ordföranden Eva Lundius och Folkuniversitetets representant Yrsa Andersson, till vänster.

Årsmötets presidie med Torsten Jeppsson som ordförande och Jan Seebass som sekreterare lotsade församlingen genom dagens agenda utan några "hick ups", ovan.  

Valberedningens ordförande Ove Johansson redovisade beredningens arbete med framtida bemanning av ChriPUs styrelse, till höger.

Årsmötet avslutades med en mängd avtackningar som inleddes med avgående orförandens avtackning av valberedeningens ordförande efter mångårig instas, till vänster, och med avtackning av avgående ordförande, nedan.Efter årsmötet framförde kommundirektören vid Kristianstads kommun sitt anförande om Kristianstad idag och i framtiden. Han berörde också prövningarna i ledarskapet från att tjänstgöra som regementschef på P7 i Revingehed till att ta ansvar som kommundirektör, nedan.


Publiken (ovan till höger och till höger) var stor och intresserad av vad som torgfördes och frågor om kommunen och dess ledning i stort och smått ventilerades livligt.
 

ChriPUs Upptaktsmöte
den 10 september 2014

Höstens upptaktsmöte gick av stapeln onsdagen den 10 september i Lilla salen i det nyrenoverade Kulturkvarteret. Cirka 70 deltagare hade mött upp.
Efter måltiden informerade föreningens ordförand Eva Lundius om förändringar i höstens aktiviteter, samt presenterade styrelsen.
Björn Merker höll ett föredrag om strupsång. Föredraget åtföljdes av inspelade exempel från Tibet och Mongoliet samt från Hultsfredsfestivalen och vattenfestivalen i Stockholm, där föredragshållaren hade uppträtt tillsammans med strupsångaren Gambol.
De karakteristiska ljuden uppkommer kenom att sångaren får fickbanden i strupen att vibrera i halvtakt, vilket föredragshållaren demonstrerade. Exempel på vetenskapliga observationer med hjälp av höghastighetskamera och fiberoptik uppvisades.

Höstresa till Båstad den 15 september

Vi besökte Vävaren i Båstad, ett familjeföretag som väver alla produkter i finaste hellinne. Företaget har vävt linneprodukter sedan 1949 och sätter en ära i att föra den svenska linnetraditionen vidare. Vi fick en visning av produktionen som sker med programerbara vävstolar. Det gavs också milighet till inköp av deras produkter. Efter lunch besökte vi Märta Måås Fjetterström, som är ett cirka hundra år gammalt företag som producerar handvävda mattor.
 

Kulturkvarteret den 24 september 2014

Eftermiddagen inleddes med att David Weisskopf-Holmqvist framförde klassisk musik på flygel. Därefter beskrev arkitekterna Kerstin Wergeni-Wasberg och Christian Johannesson från Ulas arkitektbyrå hur arbetet med att utforma kulturkvarteret fortskridit. Arbetet hade pågått under elva år, med en del uppehåll. Vi fick se och höra hur olika ideer arbetats fram och förkastats under årens lopp. Antalet åhörare var 94.
Vi överlämnade blommor till Caroline Gustafsson som är vår kontaktperson inom Musik i Syd, som uppmuntran och tack för det fina samarbetet som råder oss emellan.

 

Studiebesök Rådhus Skåne

Höstens tre studiebesök på Rådhus Skåne har varit mycket uppskattat av medlemmarna. Åttiotalet medlemmar hade anmält sitt intresse till sammantaget fyrtiofem platser varför platserna fick lottas ut bland anmälningarna. De 'lyckliga vinnarna' har meddelats särskilt!

De första två  studiebesök på det nya Rådhus Skåne genomfördes måndagen den 6 oktober 2014.
Vår ciceron var informationschefen Eva Mårtensson som uppskattades livligt av deltagarna.
Det tredje och sista studiebesöket för terminen kommer att äga rum den 27 oktober. 

Vad gör en konsumentvägledare? 8 oktober 2014

Ingela Mattsson är konsumentvägledare i Kristianstads kommun, och blev 2013 utsedd till "Årets konsumentvägledare". De flesta kommuner har en konsumentvägledare. Genom hennes föredrag fick vi information om lagstiftning som skyddar konsumenternas rättigheter. Hon tog upp flera exempel från verkligheten.

Innan föredraget framförde Marco Persson sång med ackompangemang.

Arabvåren och dess följder - islam och sekularisering 22 oktober 2014

Jan Hjärpe är professor emeritus i islamologi vid Lunds Universitet. Hans föredrag handlade om hur utvecklingen i bland annat mellanöstern påverkas av förekomsten av olika religionsinriktningar, klaner, familjetillhörighet och lojaliteter.

Innan föredraget presenterade Ulf Oscarsson musikeleverna Anna Antal och Robin Ericsson, vilka framförde tre klassiska stycken på flygel. Ett av styckena framfördes fyrhändigt.

Antalet åhörare uppgick till cirka 220.

 

Ett gott åldrande - hur får vi det?

Drygt 240 personer hade mött upp till ChriPU's mycket uppskattade öppna föreläsning onsdagen den 5 november 2014 "Ett gott åldrande - hur får vi det" med Sölve Elmståhl, professor i geriatrik vid Lunds Universitet.

Före föreläsningen underhöll fyra elever från Chrstian IV:s gymnasium; Signe Svensén, Robin Eriksson, Oskar Ekenroth och Christian Mellblom.

 

Studiebesök i Heliga Trefaldighetskyrkan 10 november

Ann Renbjer guidade oss i två grupper och berättade om kyrkans historia, arkitektur och utsmyckningar. Vi fick också höra att Cristian IV hade ett avgörande inflytande på utformningen, såväl i stora drag som i detaljerna.

Uppskattat föredrag av Håkan Wallander den 19 november

Professorn i markbiologi Håkan Wallander vid Lunds universitet höll onsdagen den 19 november ett mycket uppskattat föredrag under rubriken "Jord - funderingar kring grundenChriPU's ordförande  för vår tillvaro".  De i det nämaste 100 åhörarna fick bl a intresseväckande inblickar i jordskiktets hemligheter.

Före föreläsningen underhöll Gitarrorkestern som består av elever och lärare från C4-gymnasiet och Musikskolan

 

VÄLBESÖKT ÅRSMÖTE 2015
ChriPU's årsmöte den 18 februari 2015 i Lilla salen i Kulturkvarteret var välbesökt. Bl a kunde föreningen se tillbaka på 15 års verksamhet.
 

Torsten Wenhov - ChriPU's ordförande under tre perioder - tecknade före årsmötesförhandlingarna på ett engagerat sätt betydelefulla hållpunkter i de första femton årens verksamhet.

Årsmötespresidium: Disa Lundgren, ordförande, och Jan Seebas, sekreterare

Avgående kassören Mats J Larsson gör sin sista presentation för årsmötet över föreningens ekonomiska ställning.

Avgående styrelseledamöterna Peter Dahlblom, Moira Uggla, Mats J Larsson och Gunilla Lindgren  avtackas av ordföranden Eva Lundius. Moira Uggla passade på att fylla år denna dag vilket uppmärksammades särskilt.
 

I väntan på årsmötesförhandlingarna 2015.

ÅRSMÖTE 2016

ChriPU's årsmöte 2016 gick av stapeln den 17 februari i Lilla salen i Kulturkvarteret.  Sedvanliga årsmötesförhandlingarna åtföljdes av en 'smygpremiär'! Kort bildreportage finns här!

.

Cirkelledaravslutning våren 2016
 

Med en utflykt till Coocon eating and meating utanför Degeberga och studiebesök på "Gunnars granar" avslutades vårterminen för ChriPU:s cirkelledare. Utöver en god lunch serverades gedigen kunskap i granodlingens svåra konst.

Cirkelledaravslutning våren 2017
Vårterminen avslutades i juni månad på traditionellt sätt för ChriPU's cirkelledare! Denna gång ställdes kosan till naturum -  ett stenkast från City - där det undfägnades med såväl andlig som lekamlig spis. För den andliga spisen stog naturums naturvägledare Josefin Svensson. För den lekamliga spisen stog Café Årum som hade smygpremiär för ChriPU's skull! Båda trakteringarna avnjöts till stor belåtenhet!!