Nordöstra Skånes Senioruniverstitet
Årsmöte 2023-02-14
Tid: Tisdagen 14 februari 2023, kl 14.00
Plats: Östermalmskyrkan, Kristianstad
 
Föreningens ordförande Barbro Westerström hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat
1   Val av ordförande och sekreterare
     Till ordförande valdes Torsten Jeppsson och till sekreterare Eva Borg
2   Val av justeringsman
     Till justeringsman valdes Sven-Gunnar Linné
3   Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
     Stadgeenligt utlyst
4   Fastställande av dagordning
     Dagordningen fastställdes
5   Föredragning av styrelsens verksamhet och bokslut
a    Ordföranden Barbro Westerström sammanfattade året som gått
      Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna
b    Bokslut
       Folke Svantesson informerade om bokslutet som lades med godkännande         
       Till handlingarna
6     Revisionsberättelse
       Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna
7     Fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning
       Kurt-Arne Nordström informerade om årsredovisningens resultat och
       Balansräkning
       Fastställer redovisningen och balansräkningen som lades till handlingarna
8   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för året 2022
     Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
9   Val av ordförande och styrelse
a    Beslut om antalet styrelseledamöter
      Antalet styrelseledamöter ändras till 11 stycken
b    Val av ordförande
      Till ordförande valdes Barbro Westerström till årsmötet 2024
c     Val av styrelseledamöter
       Omval av Bodil Carle Smedley, Jan Seebass, Bengt Haugwitz och Olof Steen
       Efter yrkande från valberedningen, tillägg av två nya styrelseledamöter
        Lennart Malmgren på två år och Bengt Forsman på ett år
10    Val av revisorer
a     Till revisorer valdes Torsten Jeppsson och Kurt-Arne Nordström
b     Till revisorssuppleant valdes Leo Kristensson
11   Val av valberedning
       Till valberedning valdes: sammankallande  Jan Seebass , Elisabeth Eriksson
        och Bodil Carle Smedley
12  Fastställande av medlemsavgiften för nästa kalenderår 2024
      Beslut: Oförändrad årsavgift med 250 kr
13  Övriga ärende
      Folke Svantesson informerade om förslag till budget under 2023
      Jan Seebass informerade om programgruppens arbete under våren
14  Mötet avslutades
Ordföranden Torsten Jeppson tackade för förtroendet att leda årsmötet och för visat intresse

Vid protokollet                                                           Mötesordförande
 
Eva Borg                                                                      Torsten Jeppsson
Justerare
 
Sven-Gunnar Linné