Christianstads Pensionärsuniversitet

ChriPu

En historik om ChriPu av förre ordföranden Disa Lundgren
 

Den 5 augusti 1999 bildade pensionärsavdelningen inom Folkuniversitetet i Kristianstad en egen förening, och en interimsstyrelse bestående av 7 personer utsågs att leda pågående verksamhet, handha ekonomiska frågor och planera för verksamheten våren 2000 och för föreningens första årsmöte i februari 2000. Antalet styrelseledamöter har sedan varierat mellan 7 och 9.

I denna interimsstyrelse ingick som ordförande Kerstin Lönn, sekreterare Eva Nilsson, kassör Per Arvid Persson samt ledamöterna Jan Agnred, Monia Borg, Gunnila Mannerstråle och Ulla Pohl Nilsson.

Redan under hösten 1999 hade man verksamhet med föreläsningar, 7 studiecirklar, studiebesök och studieresa, dvs samma grundverksamheter, som sedan utvecklats och vuxit under ChriPUs fortsatta verksamhet.

Vid årsskiftet 1999-2000 fanns 56 medlemmar i ChriPU, och de betalade 100:-/studietermin, dvs en årsavgift på 200:-, vilken i huvudsak varit oförändrad under alla år. Avgiften för deltagande i studiecirklar var 25:- per cirkel, och när den år 2004 höjdes till 40:- per cirkel, ifrågasattes höjningen av deltagare på årsmötet. Ett par år efteråt höjdes cirkelavgiften till 50:-, och från höstterminen 2011 till 80:- per cirkel.

Antalet medlemmar växte snabbt - redan vid årsskiftet 2003 noterades 230 och år 2007 hade ChriPU 309 medlemmar, medan vi nu hösten 2012 är ca 380 medlemmar.

Från år 2002 börjar man i årsberättelserna notera sammanlagt antal deltagare i ChriPus olika arrangemang, och det är imponerande många, som utnyttjat möjligheten att delta i aktiviteter "För pensionärer av pensionärer", ett motto som under senare år ändrats till "För seniorer med seniorer". År 2002 noterades sålunda sammanlagda antalet deltagare till 1135, och har under följande år legat runt 1700-1900 med toppnotering på 1962 deltagande år 2006. De öppna föreläsningarna, som alltid varit avgiftsfria och välkomnat även icke medlemmar, har ofta lockat över 100 åhörare med en toppnotering på 162 för Patrik Olofssons föredrag om sin verksamhet som naturfotograf år 2005.

Ekonomin har alltid varit väl balanserad med medlemsavgifter och bidrag från Folkuniversitetet som huvudsakliga "inkomster" och deltagaravgifter vid olika "yttre" arrangemang. En hel del inköp har gjorts genom åren, då man förnyat äldre utrustning och införskaffat modernare teknik, t ex så kallade "kanoner", DVD-spelare, högtalare, bärbar dator osv. En ekonomisk förlust blev inbrottet år 2009 på ChriPu expedition, då 2 datorprojektorer och högtalare stals, och ingen ersättning från försäkringsbolaget utgick, eftersom det inte gick att bevisa, att expeditionen varit låst vid stöldtillfället.

År 2008 flyttade ChriPus expedition in i en större lokal på våning 3 i Folkuniversitetets lokaler på Föreningsgatan 1. Från hösten 2012 finns expeditionen i en betydligt mindre lokal på entréplanet i samma hus.

Föreningens namn Christianstads Pensionärsuniversitet, med den mer slagkraftiga förkortningen ChriPu, har vid flera tillfällen diskuterats på årsmöten och i styrelsen. En enkel medlemsenkät genomfördes, sedan frågan kommit upp på årsmötet 2006, och frågan hänskjutits till nästa årsmöte.

Vid årsmötet 2007 föreslog så styrelsen, att det ursprungliga namnet med dess inarbetade förkortning skulle behållas, och så blev också årsmötets beslut. Nuvarande styrelse har ingående diskuterat ett namnbyte till t ex Kristianstads Senioruniversitet men anser, att "varumärket" ChriPu efter 10 år är så inarbetat, att ett byte bara skulle skapa oklarheter.

Vårterminen 2010 firades ChriPus 10-årsjubileum med en utfärd till Wanås, där utställningarna både inom-och utomhus besågs, innan man intog en måltid i Wanås restaurang. Ett 80-tal ChriPu-medlemmar deltog i jubileumsfirandet.

Förhoppningen är, att med engagerade, hårt arbetande styrelser, engagerande, kunniga cirkelledare och intresserade, aktiva medlemmar ChriPu skall kunna fira många jubileer framöver!

Kristianstad februari 2014
Disa Lundgren

Vid årsmötet 2019-02-13 fastställdes en stadgeändring som innebär att föreningens namn ändrades till Nordöstra Skånes Senioruniversitet, ChriPu.

 

Ordförande i ChriPu 1999-2017

 1999    Kerstin Lönn                      
 2000-2007  Torsten Wenhov
 2007-2009  Torsten Jeppsson
 2009-2010  Torsten Wenhov
 2010-2012  Bo Hedenfalk
 2012-2014  Disa Lundgren
 2014-2016  Eva Lundius
 2017-2020  Jan Seebass
 2020-          Barbro Westerström

 

Disa Lundgren