Stadgar tagna vid årsmötet 2002 och månadsmötet 13 februari 2002 och reviderade vid föreningsmöte 12 september 2018 samt årsmöte 13 februari 2019
för föreningen Nordöstra Skånes Senioruniversitet

 
§1    Föreningens namn är Nordöstra Skånes Senioruniversitet, ChriPu.
        Föreningen är ideell samt politiskt och religiöst neutral.
 
§2    Föreningens ändamål är att anordna studieverksamhet i form av studiecirklar, studieresor, föreläsningar m. m. hålla      kontakten med liknande organisationer inom och utom landet.
 
§3    Föreningen skall informera om sin verksamhet genom informationsblad till medlemmarna.

§4    Rätt till medlemskap har alla seniorer oavsett ålder. Medlemskap erhålles genom inbetalning av fastställd medlemsavgift för aktuellt kalenderår oavsett när detta sker.

§5    Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande och minst 6 ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då minst 4 ledamöter, bland dem ordförande eller vice ordförande är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta företräder eller, vid lika röstetal den mening som ordförande företräder.

§6    Styrelsen väljs på årsmöte, varvid ordförande väljs för ett år och övriga ledamöter utses för två år på så sätt att halva antalet ledamöter står i tur att avgå vid varje årsmöte.

§7    För att granska föreningens verksamhet och räkenskaper väljs vid varje årsmöte 2 revisorer och 1 revisorssuppleant.

§8    En valberedning bestående av 3 personer utses för ett år i taget för att förbereda valen vid nästa årsmöte.

§9    Föreningen sammanträder till årsmöte före utgången av februari månad. Dessutom kan varje månadsmöte (=öppen föreläsning) fungera som allmänt föreningsmöte, där frågor av vikt för föreningen kan behandlas och protokollföras.
Medlemmarna skall kallas till årsmöte minst 14 dagar i förväg genom annons i ortspressen eller utskick av kallelse.
Vid årsmötet skall följande frågor behandlas
1.     Val av ordförande och sekreterare för mötet
2.     Val av justeringsman, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet
3.     Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
4.     Fastställande av dagordning
5.     Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
6.     Föredragning av revisionsberättelsen
7.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8.     Val av ordförande
9.     Val av ytterligare styrelseledamöter
10.   Val av revisorer
11.   Val av valberedning
12.   Fastställande av medlemsavgift för nästa kalenderår
13.   Övriga ärenden

§10  För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av två föreningsmöten varav ett skall vara årsmöte. För sådant beslut fordras vid vardera tillfället att förslaget biträds av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna. För beslut om upplösning av föreningen skall samma regler gälla.

§11  Vid beslut om föreningens upplösning skall bestämmas hur föreningens tillgångar skall disponeras.