Nordöstra Skånes Senioruniversitet
Årsmöte 2024-02-14
Tid: Tisdagen 14 februari 2024, kl 14.00
Plats: Östermalmskyrkan, Kristianstad
 
Föreningens ordförande Barbro Westerström hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat
1   Val av ordförande och sekreterare
     Till ordförande valdes Torsten Jeppsson och till sekreterare Eva Borg
2   Val av justeringsman
     Till justeringsman valdes Åke Swärd
3   Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
     Stadgeenligt utlyst
4   Fastställande av dagordning
     Dagordningen fastställdes
5   Föredragning av styrelsens verksamhet och bokslut
a    Ordföranden Barbro Westerström sammanfattade året som gått
      Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna
b    Bokslut
       Folke Svantesson informerade om bokslutet som lades med godkännande         
       till handlingarna
6     Revisionsberättelse
       Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Kurt-Arne Nordström och lades till handlingarna. Revisorerna tillstyrker att         resultat- och balansräkningen fastställes och att årets resultat föres i ny räkning.
7     Fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning
       Fastställes resultat- och balansräkning och att årets resultat föres i ny räkning samt att redovisningen lägges till                     handlingarna.
       8   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för året 2023
     Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
9   Val av ordförande och styrelse
a    Beslut om antalet styrelseledamöter
      Antalet styrelseledamöter ändras till 10 stycken  
      Val av ordförande
      Till ordförande valdes Barbro Westerström till årsmötet 2025
c     Val av styrelseledamöter
       Omval av Anita Ahlm 2 år, Sven Edlund 2 år, Bengt Forsman 2 år, nyval   Inger Ovesson 2 år, nyval Lena Persson 2 år.         Kvar i styrelsen 2025: Bodil Carle Smedley, Bengt Hauwitz, Lennart Malmgren och Olof Steen.
10    Val av revisorer
a     Till revisorer valdes Torsten Jeppsson och Kurt-Arne Nordström
b     Till revisorssuppleant valdes Leo Kristensson
11   Val av valberedning
       Till valberedning valdes:  Jan Seebass , Elisabeth Eriksson, Bodil Carle Smedely
12  Fastställande av medlemsavgiften för nästa kalenderår 2025
      Beslut: Oförändrad årsavgift med 250 kr
13  Övriga ärende
      Barbro informerade om det fortsatta arbetet att utveckla Chripu med bra cirklar, föreläsningar och resor. Vill gärna ha            förslag från er medlemmar kring verksamheten.
      Folke informerade om förslag till budget under 2025
14  Mötet avslutades
      Ordföranden Torsten Jeppson tackade för förtroendet att leda årsmötet och för visat intresse.
 
Vid protokollet                                                           Mötesordförande
 
 
Eva Borg                                                                      Torsten Jeppsson
Justerare
 
Åke Swärd